ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

kyriakh.myroforwn S.Drekou aenai.epAnastasi1

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Μυροφόρων διαβάζουμε για ένα πρόβλημα που είχε πα­ρατη­ρηθεί στην νε­οσύστατη Εκ­κλη­σία σχετικά με την καθημερινή διακονία των χη­ρών και των ορφανών. Α­πό την δια­πρα­γμάτευση του θέματος με έκπληξη διαπιστώ­νου­με την ει­λικρίνεια με την οποία περι­γρά­φει ο ευαγγελιστής Λουκάς το πρόβλημα, αλ­λά και την άμεση λύση που δόθηκε από την Εκκλησία.

Ο ευαγγελιστής Λουκάς, δεν αποκρύπτει την αλήθεια για λό­γους, θα λέ­γα­με σή­με­ρα, προπα­γαν­δι­στικούς. Δεν παρουσιάζει μία εξωρα­ϊ­σμένη ει­κό­να της Εκκλησίας όπου όλα δήθεν λειτουργούν άψογα, ως να ήταν μία «κοι­νω­νία αγγελικά πλασμένη», αλλά περιγράφοντας το πρόβλημα θέλει να δείξει την ανθρώπινη πλευρά της Εκ­κλη­σίας, η ο­ποία είναι πάντοτε παρούσα, αλλά και να υπογραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο ευρίσκονται οι λύσεις μέσα στην Εκκλησία, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύ­ματος και το φρόνημα της αγάπης και ταπεινώσεως.

Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων αποτελούνταν από δύο ομάδες, τους «Εβραίους» και τους «Ελληνιστές». Ο σταδιακά αυξα­νό­με­νος αριθμός των μαθητών, που έφτασαν τους πέντε χιλιάδες, προκάλεσε και ταυτόχρονη αύξηση των πρα­κτι­κών προβλημάτων, όπως ήταν συνέπεια. Δημι­ουρ­γή­θη­κε, λοιπόν, η εντύ­­πωση στους «Ελληνιστές» ότι στο φιλανθρωπικό σύστημα, που είχε πρω­τοπο­ριακά ορ­γανώσει η Εκκλησία υπήρχε μία εύνοια προς του «Εβραίους». Οι Απόστολοι δεν ά­φη­­σαν το θέμα να χρονίσει και αμέσως πρότειναν μία λύση που ικανοποίησε όλους· να εκ­λέ­ξουν, δηλ. από ανάμεσά τους επτά κατάλληλους και ικανούς άνδρες για να αναλάβουν το έρ­γο της διανομής της βοήθειας στους πιστούς, ώστε απερίσπαστοι οι Απόστολοι να επι­­δο­θούν στο κύριο έργο τους, το κήρυγμα. Πράγματι, άρεσε ο λό­γος των Αποστόλων και αμέσως εξέλεξαν, «Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύ­ματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρό­­χορον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρ­με­νάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιο­χέα».

Η Εκκλησία θέλει να δείξει με την σημερινή περικοπή την μέ­ριμνα που εκφράζει για την συνολική σωτηρία του ανθρώ­που, όπως αυτό φαίνεται από την φιλανθρωπία που εφαρμόζει από τα πρώτα βήματά της, πα­ράλ­­ληλα με το κήρυγμα. Δεν υ­πάρ­χουν αδιάφορα θέματα για την Εκκλησία· όλα ιεραρχούνται σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου, πρώτα τα πνευματικά κι ύστερα τα λοιπά. Ακόμη, η αν­ά­δειξη με άμεση εκ­λογή των αντιπροσώπων για την φιλανθρωπική διακονία αυτή αποτελεί απόδειξη του δημοκρατικού πνεύματος που χαρακτηρίζει τους θεσμούς της Εκκλησίας.
Τέλος, το σπουδαιότερο μήνυμα της σημερινής περικοπής είναι το νέο και πρωτό­γνωρο ήθος που αποκαλύπτεται στην κοινωνία με την δράση της Εκκλησίας. Ο Ανα­στη­μέ­νος Χριστός εμπνέει όλες τις πτυχές της ζωής των Χριστιανών. Αν και για πρώ­τη φορά βρί­σκονται σε μία σύναξη τόσο διαφορετικής προελεύσεως άνθρω­ποι, ομονοούν και αντι­μετωπίζουν τα όποια προβλήματά τους με πνεύμα αγάπης και αδελφικότητας. Προ­βλή­μα­τα πάντα θα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, αφού εί­μα­στε άνθρωποι, αλλά σαν Χρι­στι­ανοί έχουμε σταθερή πυξίδα το λυτρωτικό έργο του Χριστού ώστε να βρίσκουμε λύσεις και να ξεπερνούμε τις δυσκολίες με σοφία και σύνεση. Ας μη ξεχνούμε, ότι τα έργα του Θεού επιτελούνται με τον τρόπο του Θεού.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.
Πρεσβ. Φίλιππος Απότας

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας