Η εκκλησία των Φιλίππων

Η πόλη των Φιλίππων "ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις κολωνία" (Πραξ.16,11 εξ.), συνδέθηκε άρρηκτα με το πέρασμα του Χριστιανισμού στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ως "πόλις κολωνία" κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους συνδέθηκε με την εγκατάσταση πολλών αποστράτων αξιωματούχων του ρωμαϊκού στρατού, οι οποίοι επηρέαζαν όχι μόνο την πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης, αλλά και την γενικότερη κοινωνική της δομή.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Κυρίου ἐπάνω στή γῆ  εἶχε, μὲ τὴν σταύρωση καὶ τὴν ἀνάσταση Του, τελειώσει. Μιά ὁμάδα Ἰουδαίων, πού Τὸν ἀκολούθησαν, ἔνοιωσαν τὴν πρωτόγνωρη καὶ ἀνείπωτη χαρά, ποὺ ἔδινε στὸν ἄνθρωπο τὸ συναίσθημα, ἀλλά καὶ τὸ γεγονός τῆς ἀληθινῆς λυτρώσεως. Στὸ γεγονός ὅμως αὐτό τῆς λυτρώσεως ἔπρεπε νὰ πάρη μέρος ὅλη ἡ οἰκουμένη. Τὸ δένδρο ποὺ φυτεύτηκε, ἔπρεπε νὰ μεγαλώση, νὰ ἁπλωθῆ καὶ νὰ σκεπάση "πεδία καὶ ὄρη καὶ πᾶσαν γῆν". Κάτω ἀπό τὴν σκιά του, ποὺ λύτρωνε ἀπό τὸ καῦμα τοῦ κόσμου ἔπρεπε νὰ συνταχθοῦν ἐλεύθερα, ὅσοι ἤθελαν νὰ ζητήσουν προστασία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

«...Ὅσοι οὗν σεπτοί ναοί καθιερώθησαν ἐκτός ἁγίων λειψάνων μαρτύρων, ὁρίζομεν ἐν αὐτοῖς κατάθεσιν γίνεσθαι λειψάνων μετά τῆς συνήθους εὐχῆς». = (Ὅσοι λοιπόν ἱεροί ναοί καθιερώθηκαν χωρίς ἅγια λείψανα μαρτύρων, ὁρίζομε να γίνεται σ’ αυτούς κατάθεση λειψάνων μαζί μὲ τὴ συνηθισμένη εὐχή.)

Κανών 7ος τῆς ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ

Ἀφοῦ πέρασαν τὴν Φρυγία καὶ τὴν χώρα τῆς Γαλατίας, ἐπειδὴ ἐμποδίσθησαν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ κυρήξουν τὸν Θείο λόγο στὴν Ἀσίαν, ὅταν ἔφθασαν στὰ μέρη τῆς Μυσίας, προσπαθοῦσαν νὰ βαδίσουν πρὸς τὴν Βιθυνία, ἀλλὰ δὲν τοὺς ἄφησε τὸ Πνεῦμα. Ἀφοῦ προσπέρασαν τὴν Μυσίαν, κατέβηκαν στὴν Τρωάδα. Κατὰ τὴν νύκτα παρουσιάστηκε ὅραμα στὸν Παῦλο· κάποιος ἄνδρας Μακεδὼνας στεκόταν καὶ τὸν παρακαλοῦσε λέγων, «Πέρασε στὴν Μακεδονία καὶ βοήθησέ μας». Ὅταν εἶδε τὸ ὅραμα, ζητήσαμε ἀμέσως νὰ φύγουμε γιὰ τὴν Μακεδονία, διότι συμπεράναμε ὅτι ὁ Κύριός μας προσκάλεσε νὰ φέρουμε σ'αυτοὺς τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα.

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας