ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

Μητροπόλεως 1 - 654 03 Καβάλα, ' 2510-223.141, 6 2510-223.283.

KΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2018

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ - 18.02.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­γίου Νι­κο­­λάου Καβάλας - Χειροτονία Πρεσβυτέρου.-

6.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Συγχωρήσεως εἰς τὸν ἱερὸν μητροπολιτικὸν Ναὸν Τι­μίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - 19.02.2018
7.00-10.00 π.μ.: Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινὸς εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν ἁ­γίου Ἀ­ποστόλου Παύλου Καβάλας.-

5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν ἁγίου Ἀποστό­λου Παύλου Καβάλας.-

ΤΡΙΤΗ - 20.02.2018
5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Γεωργίου Καβά­λας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ - 21.02.2018
5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίας Εἰρήνης Κα­βά­λας.-

7.00 μ.μ.: Θ’ Ὥρα - Ἑσπερινός - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Να­ὸν ἁγίας Εἰρήνης Κα­βάλας.-

ΠΕΜΠΤΗ - 22.02.2018
5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεο­τόκου Κα­­­βάλας.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 23.02.2018
7.00 μ.μ.: Ἑσπερινός - Α’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ἱερὸν προσκυ­νη­ματι­κὸν Ναὸν ἁγίων Θεοδώρων Σεῤῥῶν.-

ΣΑΒΒΑΤΟΝ - 24.02.2018
7.00 μ.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν προσκυ­νη­ματικὸν Να­ὸν ἁγίων Θεοδώρων Σεῤῥῶν.-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - 25.02.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία - Χειροτονία Πρεσβυτέρου εἰς τὸν ἱερὸν μη­τροπολιτικὸν Να­ὸν Τι­μί­­ου Προδρόμου Καβάλας.-

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νι­κο­λά­ου Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ - 28.02.2018
5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίων Ἀναργύ­ρων Κα­βάλας.-

7.00 μ.μ.: Θ’ Ὥρα - Ἑσπερινός - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν ἁγίων Ἀναργύρων Κα­βάλας.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 02.03.2018
5.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Β’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορι­α­κὸν Ναὸν ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν Ἀμισιανῶν.-

7.30 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Β’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνορι­α­κὸν Ναὸν ἁγίου Γεωργίου Ἀμυγδαλεῶνος.-

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ - 04.03.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία - Χειροτονίαι Πρεσβυτέρου & Διακόνου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Να­ὸν ἁγίου Γεωργίου Καβάλας.-

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Κοιμή­σεως τῆς Θεοτόκου Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ - 07.03.2018
5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεο­τόκου Παληοῦ Κα­βάλας.-

7.00 μ.μ.: Θ’ Ὥρα καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Να­ὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Παληοῦ Καβάλας.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ - 09.03.2018
7.30 - 10.00 π.μ.: Ὄρθρος - Ὧραι - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­­­ορια­κὸν Ναὸν ἁγίας Τριάδος Καβάλας.-

5.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Γ’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνορι­α­­κὸν Ναὸν ἁγίου Τρύφωνος Καβάλας.-

7.30 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Γ’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνορια­κὸν Ναὸν ἁγίας Φωτεινῆς Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ - 11.03.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Να­ὸν ἁγί­ου Γεωρ­­γίου Χρυσοχωρίου Νέστου.-

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Μεταμορ­φώ­σε­ως τοῦ Σωτῆρος Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ - 14.03.2018
5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Λουκᾶ Κα­βά­λας.-

7.00 μ.μ.: Θ’ Ὥρα - Ἑσπερινός - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν ἁγίου Λουκᾶ Καβάλας.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 16.03.2018
5.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Δ’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνο­ρια­­κὸν Ναὸν Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Ἀμυγδαλεῶνος.-

7.30 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Δ’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνο­ρια­­­κὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Λυδίας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ - 18.03.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Να­ὸν ἁγίας Βαρ­­βάρας Κομοτηνῆς.-

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Τιμίου Σταυροῦ Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ - 21.03.2018
5.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Μέγας Κανὼν εἰς τὸν ἱερὸν μητροπο­λιτικὸν Ναὸν Τι­μίου Προδρόμου Κα­βάλας.-

7.00 μ.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν ἱερὸν μητροπολι­τι­­κὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 23.03.2018
5.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Κοι­­μήσεως τῆς Θεοτόκου Καβάλας.-

7.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον - Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρι­κὸν Ναὸν ἁ­γίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - 25.03.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία - Δοξολογία εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Να­­­­ὸν ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ - 28.03.2018
5.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν ἁγίου Ἀποστόλου Παύ­­λου Κα­βάλας.-

7.00 μ.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀ­δελφοθέου εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 30.03.2018
5.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον καὶ Κανὼν τοῦ ἁγίου Λαζάρου εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορι­α­­κὸν Ναὸν ἁγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως Νέστου.-

ΣΑΒΒΑΤΟΝ - ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ - 31.03.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Να­ὸν Κοιμή­σεως τῆς Θεοτόκου Κεχροκάμπου Νέστου.-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ - 01.04.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Να­ὸν Μετα­μορ­­­φώ­σεως τοῦ Σωτῆρος Λιμεναρίων Θάσου.-

6.30 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Κεραμωτῆς Νέ­­­στου.-

7.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Κεραμωτῆς Νέστου.-

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - 02.04.2018
6.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Προφήτου Ἠλία Καβάλας.-

7.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Προφήτου Ἠλία Καβάλας.-

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ - 03.04.2018
6.00 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Κα­βάλας.-

7.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Κα­βάλας.-

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ - 04.04.2018
5.00 μ.μ.: Ἱερὸν Εὐχέλαιον εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον «Ἁγία Ἀνθοῦσα» Χρυσουπόλεως Νέστου.-

6.00 μ.μ.: Μικρὸν Ἀπόδειπνον εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Παντελεή­μο­νος Χρυσουπόλεως Νέστου.-

7.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος καὶ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσουπόλεως Νέστου.-

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - 05.04.2018
7.00-10.00 π.μ.: Ἑσπερινός - Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Γραβούνης Νέστου.

7.00-10.45 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Παθῶν εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν ἁ­γί­ου ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 06.04.2018
8.30 π.μ.-12 μ.: Μεγάλαι Ὧραι - Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τὸν ἱερὸν καθ­­­­εδρικὸν Ναὸν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

5.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν ἁγίων Θεοδώρων Κοιμη­τη­­­ρίου Καβάλας.-

7.00-10.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Τι­μί­ου Προδρόμου Καβάλας.-

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ - 07.04.2018
7.00-10.00 π.μ.: Ἑσπερινός­ - Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν ἁ­­γίου Δημητρίου Κοκκινοχώματος.-

11.00 μ.μ.-2.00 π.μ.: Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως - Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­­οριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - 08.04.2018
10.30 π.μ.-12.30 μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν ἁγίου ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

Σημείωσις : Εἰς τοὺς ἄλλους ἐνοριακοὺς Ναοὺς τῆς Καβάλας ὁ ἑσπερινὸς τῆς Ἀγά­πης θὰ τε­λε­σθῇ εἰς τὰς 6.30 μ.μ..-

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου.

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας