2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τα Βραβεία «zeta award»(1) & «theta award»(2)

                                                                                   

υπό την αιγίδα

της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

Το ίδρυμα «Θεόδωρος & Ζωή Λολίδης» θα χορηγήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,Ακαδημαϊκά Βραβεία σε φοιτητές/τριες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α.Ε.Ι.(κατά προτίμηση στα πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηματικών) και Πολυτεχνείων της χώρας.

 

Η βράβευση αφορά:

 

Φοιτητές/τριες, προπτυχιακούς-τελειόφοιτους/τες αλλά και μόλις αποφοιτήσαντες-πτυχιούχους, καταγόμενους/ες) από τον Δήμο Καβάλας, κατά προτίμηση, ή από το Νομό Καβάλας σε δύο βραβεία για τρείς συνολικά δικαιούχους/ες:

            «zeta awardfor Promising Research and Academic Talent»-2 δικαιούχοι

            «theta awardfor Responsible Training  Excellence Talent»-1 δικαιούχος

 

Με στόχο την απόκτηση:

 

1.    εξειδικευμένων & πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων (ανάλογα και με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του-της δικαιούχου) με απονομή πιστοποιητικών  ευρύτερης αποδοχής μετρήσιμα στην αγορά εργασίας (όπως πχ. internalauditor  ΙRCAapproved, ISOsauditing,εκπαίδευση σε κανονισμούς)

2.    εμπειριών με ένα συνδυασμό mentoring,πρωτοποριακής εκπαίδευσης και εφαρμογής της στην πραγματική οικονομία (τοποθέτηση του/της δικαιούχου σε επιχειρήσεις & οργανισμούς)

 

Hβράβευση βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπολέως και Θάσου, και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Προκοπίου.

 

Οι υποψήφιοι/ες και στα δυο βραβεία πρέπει να έχουν ήθος, υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους τεκμηριωμένα και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν:

1.για την βράβευση «zetaawardforPromisingResearchandAcademicTalent»

-φοιτητές/τριες 4ουέτους ΑΕΙ ( τελευταίου έτους 4ετους φοίτησης)  η 4ουέτους Πολυτεχνικής σχολής (5ετους διάρκειας) Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνικών Σχολών.

2.γιατηνβράβευση «theta award for for Responsible  Training  Excellence Talent»

-οι πτυχιούχοι/ες ΑΕΙ & Πολυτεχνικής Σχολής (που έχουν πάρει πτυχίο το 2016 η και εντός του 2017) και,

-οι τελειόφοιτοι/ες 5ουέτους Πολυτεχνικής Σχολής(5ετουςδιάρκειας)που στοχεύουν σε ολοκλήρωση Ιούνιο η και Οκτώβριο  2017.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1.Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από την Καβάλα η Νομό Καβάλας η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία όχι μεγαλύτερη των 25 ετών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

2.Αντίγραφο:

     α. για τους υποψηφίους/ες για «zeta award»,πτυχίου, η πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου και αναλυτική κατάσταση μαθημάτων καθώς και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από μέγιστο δύο, και να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας συνολικά τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

   β. για τους υποψηφίους/ες για «theta award»

        1. Το πτυχίο η αντίγραφο πτυχίου η

        2. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων που αποδεικνύεται ότι έχει ολοκληρωθεί

              επιτυχώς ο κύκλος των σπουδών μέχρι και τον Οκτ. 2017

              (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»)

3.Τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης, μετά τις σπουδές δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά Ιδρυμάτων στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κλπ.

4.Πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία», ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες κλπ προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε9 δήλωσης ακινήτου περιουσίας.

6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

7. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από  την ίδια Δωρεά ή άλλο Κληροδότημα ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές ή ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

8. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι,Πολυτεχνείου από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο η βρίσκεται σε εξέλιξη των σπουδών του/της.

9.  Βιογραφικό υποψηφίου/ας

10. Συνοπτικό ακαδημαϊκών και επαγγελματικών επιδιώξεων υποψηφίου/ας (500 λέξεις)

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά απεσταλμένα η δυνατόν (.pdf ).

 

Η επίσημη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής γίνεται στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς πίνακες των γραφείων διασύνδεσης των ΑΕΙ της χώρας στις 01-Mαρτιου 2017,καλώς και στην ιστοσελίδα www.nklabs.gr/Ενημέρωση/2017Προκήρυξη της υποτροφίας «Θεόδωρος&Ζωή Λολίδης»στην οποία είναι ανηρτημένη η πρόσκληση αυτή.

 

Θα πρέπει:

1.μέχρι 10-04(ΑΠΡ)-2017 οι υποψήφιοι/ες  για το «zetaawardforPromisingResearchandAcademicTalentνα αποστείλουν τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά. (όλα  σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργάσιμη η pdf-προτιμητέο)

2.μέχρι 30-09(ΣΕΠΤ)-2017 οι υποψήφιοι/ες για το «thetaawardforResponsible  TrainingExcellenceTalent»να αποστείλουν τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.(όλα  σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργάσιμη η pdf-προτιμητέο)

 

·         Εmailεπικοινωνίας:

 info@nklabs.gr, marketing@nklabs.gr

 με την ενδειξη στον τίτλο του email:

«ZETAη THETA  AWARD-ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ»

·         Διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών:

Eθν. Αντίστασης  7β, 551 34  Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

·         Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Kα Ρωξάνη Μπόσκου στα τηλ: 2310844214, κιν.6944414178,

 

Θα υπάρξει ηλεκτρονική και γραπτή απάντηση παραλαβής σε κάθε αποστολή.

 

Η επιλογή των υποψηφίων  για  «zetaaward» θα  έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Μαΐου 2017.

Η επιλογή των υποψηφίων για «thetaaward» θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου 2017.

 

 

Κοινοποίηση της Προκήρυξης:

 

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)
 3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 6. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 7. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 8. Πανεπιστήμιο Πατρών
 9. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 10. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 11. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 12. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 13. Πολυτεχνείο Κρήτης
 14. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 15. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 16. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 17. Ιστοσελίδα ΙΜΦΝΘ
 18. Περιφέρεια Αν.Μακ..& Θράκης Καβάλα

 

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας